Ochrana osobních údajů

ZDE PROSÍM PŘEJDĚTE NA NOVOU VERZI NAŠICH STRÁNEK

 

Informace o zpracování osobních údajů

 

Ochrana osobních údajů

Mgr. Karel Viktora, advokát, IČ: 66247128, ev. č. ČAK 08965, se sídlem Jiráskova 141/7, 750 02 Přerov, při své činnosti nakládá s osobními údaji klientů, protistran, případně právních zástupců těchto osob, svědků, znalců a dalších osob dle povahy aktuálně poskytované právní služby a takto shromažďuje a zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytně nutném pro předem vymezený účel a stanovený titul.

 

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Mgr. Karel Viktora, advokát, IČ: 66247128, ev. č. ČAK 08965, se sídlem Jiráskova 141/7, 750 02 Přerov, e-mail: viktora.advokat@seznam.cz, telefon: +420 777 601 603. Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl jmenován.

Advokát se jakožto správce osobních údajů, které mu budou klientem poskytnuty zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) v platném a účinném znění, dále jen „Nařízení GDPR“.

 

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Plnění smlouvy/záznamu o poskytovaných právních službách pro klienta, plnění právních povinností, ochrana práv a právem chráněných zájmů. Poskytování osobních údajů je proto v rámci činnosti výkonu advokacie povinností subjektu údajů - klienta.

 

Účel zpracování osobních údajů

Poskytování právních služeb podle smlouvy/záznamu uzavřené s klientem a dále výkon právních povinností vyplývajících z předpisů upravujících výkon advokacie.

 

Příjemci osobních údajů

Orgány veřejné moci např. soudy, správní orgány, orgány činné v trestním řízení, notáři, insolvenční správci, Česká advokátní komora nebo jiný orgán dohledu, banka u níž je realizována advokátní úschova peněz, popř. poskytovatel údržby informačního systému, účetní a se souhlasem či na pokyn klienta mohou být osobní údaje poskytnuty i dalším subjektům.

 

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti smlouvy/záznamu a po skončení platnosti s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejména zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení GDPR.

 

Práva klienta

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce - advokáta získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce - advokát bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit. Právo na výmaz osobních údajů představuje povinnost správce - advokáta zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá. Klient má právo, aby správce - advokát v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce - advokáta, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku. Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou. Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy/záznamu uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním. V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem - advokátem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů,  www.uoou.gov.cz.

 

Žádost o uplatnění práv

Pro žádost o uplatnění práv subjektu údajů prosím využijte tuto žádost.

 

Kontakty

Vaše dotazy, žádosti či námitky můžete zaslat:

Poštou na adresu sídla: Jiráskova 141/7, 750 02 Přerov

E-mailem: viktora.advokat@seznam.cz

Telefonicky: +420 777 601 603

 

Důležité upozornění!

Advokát je povinen i při vyřizování všech žádostí subjektů údajů ve smyslu Nařízení GDPR v souladu s předpisy o advokacii dodržovat zásady a principy výkonu advokacie. Jinými slovy Nařízení GDPR jakkoliv neovlivňuje povinnosti advokáta plynoucí ze zákona o advokacii, etického kodexu a dalších souvisejících předpisů, zejména pak povinnost zachovávat mlčenlivost dle § 21 zákona o advokacii. Proto zabezpečení řádného výkonu advokacie a stěžejní zásada mlčenlivosti advokáta tedy znemožňují, aby bylo věcně reagováno na žádosti uplatňující práva dle Nařízení GDPR osobami, které v minulosti nebyly a ani nejsou klienty advokáta.

Z těchto důvodů před vyřízením jakéhokoliv dotazu, žádosti či námitky nesmí existovat jakákoliv pochybnost o totožnosti žadatele a musí být zajištěno, aby práva nebyla zneužita a osobní údaje nebyly neoprávněně zpřístupněny/předány cizí osobě.

V rámci poskytování právních služeb se neprovádí profilování subjektů či jiné automatizované individuální rozhodování s právními či obdobnými účinky.

Osobní údaje rovněž nejsou za žádných okolností předávány do třetích zemí mimo Evropskou unii a ani mezinárodním organizacím. Pokud jsou případně využívána cloudová uložiště, pak jsou tato umístěna výhradně v rámci Evropské unie, přičemž je v nejvyšší možné míře zajištěna úroveň ochrany požadovaná platnými právními předpisy.