Odměna za právní služby

ZDE PROSÍM PŘEJDĚTE NA NOVOU VERZI NAŠICH STRÁNEK

 

Odměna za poskytnuté právní služby je vždy individuální záležitostí, neboť se odvíjí od složitosti případu, času který zabere konzultace a příprava, vzdálenosti místa konání např. soudního jednání apod. Odměna se proto stanovuje podle individuálních potřeb a možností klienta. Před převzetím věci je klient advokátem řádně informován o předpokládaném rozsahu, právní a časové náročnosti jím požadovaných právních služeb a při určování výše odměny advokát bere zřetel na finanční možnosti klienta.

 

Mimosmluvní odměna

Není-li ve Smlouvě o poskytování právních služeb uzavřené mezi advokátem a klientem sjednána odměna nebo způsob jejího výpočtu, určuje se odměna podle § 6-12 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., Advokátní tarif v platném znění (dále jen jako „advokátní tarif“). Podle téže vyhlášky se postupuje i v rámci rozhodování o stanovení náhrady nákladů právního zastoupení přiznávanou v občanském soudním řízení protistraně.

 

Smluvní odměna

Odměna za poskytování právních služeb je ve většině případů určována na základě vzájemné dohody advokáta a klienta, a to v závislosti na právní a časové náročnosti příslušné právní služby, přičemž advokát zohledňuje finanční možnosti klienta. Dohodou může být smluvní odměna stanovena jako odměna časová, úkonová, paušální, či podílová.

Odměna časová - výhodou je, že přesně odráží specifičnost konkrétního případu, neboť jestliže je případ vyřešen oproti předpokladu snadno a rychle, automaticky se snižuje i částka hrazená klientem. Celková odměna je násobkem hodinové sazby a počtu započatých hodin, které advokát potřebuje k vykonání dané právní služby. Hodinová sazba za zastupování klientů advokátem se obecně pohybuje dle obtížnosti v rozmezí od 1.000,-Kč/hod. do 3.500,-Kč/hod., přičemž lze sjednat i zvýhodněnou dvouhodinovou sazbu. V případě, že je právní služba poskytována pouze formou jednotlivé právní porady - konzultace, je sazba odměny obvykle účtována v časovém intervalu každých započatých 30 minut takto poskytované právní služby.

Odměna úkonová - je stanovena pevnou sazbou za provedení určitého úkonu právní služby. Co se považuje za úkon právní služby je zakotveno v ust. § 11 advokátního tarifu (např. převzetí a příprava právního zastoupení nebo obhajoby, písemné podání soudu – žaloba, odvolání, dovolání či vyjádření k nim, účast na soudním jednání, účast u hlavního líčení atd.).

Odměna paušální - stanovuje se pevnou částkou za poskytování právních služeb v jedné konkrétní záležitosti nebo ve více záležitostech, anebo za poskytování právních služeb na dobu určitou nebo neurčitou; splatná je zpravidla měsíčně. Paušální odměna je vhodná zejména pro podnikatelské subjekty, tj. fyzické či právnické osoby, kterým jsou pravidelně poskytovány právní služby v určitém stabilním rozsahu. Paušální odměna zabezpečuje klientovi výhodu předvídatelnosti výdajů za poskytované právní služby i v situacích, kdy by v důsledku vyšší potřeby právních služeb v určitém období byl nucen nést nárazově podstatně vyšší náklady na právní služby. 

Podílová odměna - spočívá v odvození odměny podílem z předmětu věci nebo podílem z výsledku řízení (tj. procentem z nároku ve věci přiznaného). Klient má v tomto případě jistotu, že nebude v důsledku nečekaných komplikací platit více, než předpokládal.

 

Vedle odměny má advokát podle advokátního tarifu právo na úhradu hotových výdajů (soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky, odborná vyjádření, překlady apod.) a na náhradu za promeškaný čas.

 

ADVOKÁTNÍ  KANCELÁŘ  MGR.  KARLA  VIKTORY  NENÍ  PLÁTCEM  DPH !