Advokátní kancelář Mgr. Karel Viktora

Odměna za právní služby

MÁME PRO VÁS I NOVOU VERZI NAŠICH STRÁNEK

 

Odměna za poskytnuté právní služby je vždy individuální záležitostí, neboť se odvíjí od složitosti případu, času který zabere konzultace a příprava, vzdálenosti místa konání např. soudního jednání apod. Odměna se proto stanovuje podle individuálních potřeb a možností klienta. Před převzetím věci je klient advokátem řádně informován o předpokládaném rozsahu, právní a časové náročnosti jím požadovaných právních služeb a při určování výše odměny advokát bere zřetel na finanční možnosti klienta.

 

Mimosmluvní odměna

Není-li ve Smlouvě o poskytování právních služeb uzavřené mezi advokátem a klientem sjednána odměna nebo způsob jejího výpočtu, určuje se odměna podle § 6-12 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., Advokátní tarif v platném znění (dále jen jako „advokátní tarif“). Podle téže vyhlášky se postupuje i v rámci rozhodování o stanovení náhrady nákladů právního zastoupení přiznávanou v občanském soudním řízení protistraně.

 

Smluvní odměna

Odměna za poskytování právních služeb je ve většině případů určována na základě vzájemné dohody advokáta a klienta, a to v závislosti na právní a časové náročnosti příslušné právní služby, přičemž advokát zohledňuje finanční možnosti klienta. Dohodou může být smluvní odměna stanovena jako odměna časová, úkonová, paušální, či podílová.

Odměna časová - výhodou je, že přesně odráží specifičnost konkrétního případu, neboť jestliže je případ vyřešen oproti předpokladu snadno a rychle, automaticky se snižuje i částka hrazená klientem. Celková odměna je násobkem hodinové sazby a počtu započatých hodin, které advokát potřebuje k vykonání dané právní služby. Hodinová sazba za zastupování klientů advokátem se obecně pohybuje dle obtížnosti v rozmezí od 1.000,-Kč/hod. do 2.500,-Kč/hod., přičemž lze sjednat i zvýhodněnou dvouhodinovou sazbu. V případě, že je právní služba poskytována pouze formou jednotlivé právní porady - konzultace, je sazba odměny obvykle účtována v časovém intervalu každých započatých 30 minut takto poskytované právní služby.

Odměna úkonová - je stanovena pevnou sazbou za provedení určitého úkonu právní služby. Co se považuje za úkon právní služby je zakotveno v ust. § 11 advokátního tarifu (např. převzetí a příprava právního zastoupení nebo obhajoby, písemné podání soudu – žaloba, odvolání, dovolání či vyjádření k nim, účast na soudním jednání, účast u hlavního líčení atd.).

Odměna paušální - stanovuje se pevnou částkou za poskytování právních služeb v jedné konkrétní záležitosti nebo ve více záležitostech, anebo za poskytování právních služeb na dobu určitou nebo neurčitou; splatná je zpravidla měsíčně. Paušální odměna je vhodná zejména pro podnikatelské subjekty, tj. fyzické či právnické osoby, kterým jsou pravidelně poskytovány právní služby v určitém stabilním rozsahu. Paušální odměna zabezpečuje klientovi výhodu předvídatelnosti výdajů za poskytované právní služby i v situacích, kdy by v důsledku vyšší potřeby právních služeb v určitém období byl nucen nést nárazově podstatně vyšší náklady na právní služby. 

Podílová odměna - spočívá v odvození odměny podílem z předmětu věci nebo podílem z výsledku řízení (tj. procentem z nároku ve věci přiznaného). Klient má v tomto případě jistotu, že nebude v důsledku nečekaných komplikací platit více, než předpokládal.

 

Vedle odměny má advokát podle advokátního tarifu právo na úhradu hotových výdajů (soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky, odborná vyjádření, překlady apod.) a na náhradu za promeškaný čas.

 

ADVOKÁTNÍ  KANCELÁŘ  MGR.  KARLA  VIKTORY  NENÍ  PLÁTCEM  DPH !

Kontakt

Mgr. Karel Viktora, advokát ............................................................................. IČ: 66247128 ............................................................................. ČAK: 08965

viktora.advokat@seznam.cz

Jiráskova 9, 750 02 Přerov

+ 420 777 601 603

Vyhledávání

 Předpověď počasí

Copyright © 2000 – 2021 Advokátní kancelář Mgr. Karel Viktora

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode