Občanské právo

ZDE PROSÍM PŘEJDĚTE NA NOVOU VERZI NAŠICH STRÁNEK

 

Právní porady, konzultace a rozbory zahrnující prostudování veškeré dokumentace vztahující se k případu, aplikaci právních předpisů, posouzení stávající právní situace, návrh možných řešení, včetně nastínění výsledku jednotlivých řešení.

 

Sepisování smluv, dohod a jiných dokumentů podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a dalších občanskoprávních předpisů např.:  

- kupní smlouvy (včetně právního posouzení tzv. rezervačních smluv a návrhů smluv o převodech nemovitostí a bytů vyhotovených realitními kancelářemi, zahrnující i vyhodnocení možných následků či negativních rizik pro klienta, např. při nesplnění povinností či termínů stanovených smlouvou a případný návrh eliminace těchto rizik úpravou návrhu smlouvy)

- darovací smlouvy, směnné smlouvy

- smlouvy o zápujčce

- zástavní smlouvy, smlouvy o zřízení či zrušení věcných břemen

- nájemní smlouvy, podnájemní smlouvy

- smlouvy o dílo

- zprostředkovatelské smlouvy

- smlouvy o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví

- smlouvy o vypořádání společného jmění manželů před i po rozvodu manželství

- smlouvy o postoupení pohledávky

- dohody o ručení, dohody o narovnání

- dohody o způsobu úhrady dluhu, včetně sestavení návrhu splátkového kalendáře

- nepojmenované smlouvy a dohody

 

Zastupování před soudy v občanskoprávních věcech, včetně vymáhání pohledávek např.:

- o zaplacení pohledávky

- uplatnění práv z odpovědnosti za vady (reklamace)

- uplatnění práv z odpovědnosti za škodu a za bezdůvodné obohacení

- vyklizení nemovitostí

- věci týkající se nájmu bytu, vypořádání práva společného nájmu bytu

- určovací žaloby

- vypořádání společného jmění manželů

- zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví

- exekuční řízení

- dědické řízení