Obchodní právo

ZDE PROSÍM PŘEJDĚTE NA NOVOU VERZI NAŠICH STRÁNEK

 

Právní porady a konzultace, příprava a zpracování smluvních dokumentů, právní posouzení návrhů smluv, sepis a převod směnek vč. návrhů na vydání směnečného platebního rozkazu.

 
Sepisování  smluv, dohod a jiných dokumentů podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník např.:

- kupní smlouvy

- smlouvy o převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu

- smlouvy o dílo

- smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání

- příkazní smlouvy, smlouvy o zprostředkování, komisionářské smlouvy

- smlouvy o zájezdu

- smlouvy o sdružení

- smlouvy o tiché společnosti

- nepojmenované smlouvy

 

Zastupování před soudy např.:

- o zaplacení pohledávek z podnikatelského styku

- uplatnění a vymáhání práv ze směnky, včetně sepisu a převodu směnek

- uplatnění práv z odpovědnosti za vady (reklamace)

- náhrada škody z podnikatelského styku

- práva a závazky z mezinárodní přepravy zboží

- v rozhodčím řízení

- v exekučním řízení

 

Komplexní zpracování smluvních dokumentů z podnikatelského styku a správa pohledávek z podnikatelského styku zahrnující:

- převzetí, přípravu a právní posouzení návrhů smluv, převzetí podkladů k jednotlivým pohledávkám, urgence dlužníků, sepis návrhů splátkových kalendářů, dohod o narovnání, uznání závazků, sepis a podání žalob o zaplacení, zastupování v řízení o zaplacení pohledávek, sepis návrhů na nařízení exekuce a zastupování v exekučním řízení

 

K dispozici je taktéž i možnost trvalého zastupování korporací a podnikatelů a to za předem dohodnutou měsíční paušální odměnu + hotové výdaje advokáta. Výhodnost trvalého zastupování spočívá v získání určitého počtu předplacených hodin právních služeb v měsíci za zvýhodněnou cenu.